บุคลากร

นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง

ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา

หัวหน้างานปกครอง

นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

ว่าที่ ร.ต.วิทยา สายลาด

วศ.บ. วิศวกรรมการเชื่อม

นายสุรชาติ วิชาชัย

วทบ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

นายวิสันต์ ขาววงศ์

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายปัญจพล ทัดเทียม

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายวีระพล นันตะเสน

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

นายจีระวุฒิ  ประกอบดี

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

นายพิริยะ ข่ายกระโทก

วศ.บ. อุตสาหการ

ว่าที่ ร.ต. ขวัญชัย เนืองเนตร

ค.อ.ม. เชื่อมประกอบ

นายธีรวัฒน์ ศิลาวรรณ์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายธเนศ ป้องคำกวย

 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายพีรวัฒน์ สายภา

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายณัฐพล สุนทร

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายพงษ์ธนวุฒิ ใจกล้า

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายประเสริฐ ไกรษี

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นายสามารถ เวชอุดม

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

นายชนาธิป ชุนรัมย์

อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

นายสมปอง เพิ่มพูล

ปทส. เชื่อมและประสาน

นายพงษ์ธวัช พวงศรี

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

นายกายสิทธิ์ นามลาด

ปทส. เชื่อมและประสาน

นายเดชพล ยศพันธ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

– เชื่อมประกอบ

นายธนาคาร กอมณี

วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการ

นายธนกฤต สมคะเนย์

ค.อ.ม. โยธา

นายภาสกร วงศ์จันทร์

ค.อบ. วิศวกรรมโยธา

นางกัลยากร อมรคำตัน

บช.บ. การบัญชี

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางสาวธนพร-บันลือหาญ.jpg

นางสาวจุไรรัตน์ อักโข

บธ.บ. การบัญชี

นายปรัชญานันท์ ญาณเพิ่ม

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

นายสัญชัย  เกษมสุข

ค.บ. พลศึกษา

นายธานินทร์  สันตะวงษ์

วท.บ. เคมี

นางสาวธนพร  บรรลือหาญ