บุคลากร

นายสรรพสิทธิ์  ละออเอี่ยม

             แผนก ช่างยนต์

หัวหน้างานปกครอง

นายอนุสรณ์ จารุกมูล

แผนก อิเล็กทรอนิกส์

ว่าที่ ร.ต.วิทยา สายลาด

แผนก ช่างอากาศยาน

นายสุรชาติ วิชาชัย

แผนก อิเล็กทรอนิกส์

นายวิสันต์ ขาววงศ์

แผนก ช่างกลโรงงาน

นายธีรวัฒน์  ศรีกะกุล

       แผนก ช่างกลโรงงาน

นายวีระพล นันตะเสน

แผนก  ช่างยนต์

นายพงษ์ศักดิ์ เนตรสง่า

            แผนก  ช่างยนต์

นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์

แผนก เทคโนโลยีโทรคมนาคม

ว่าที่ ร.ต. ขวัญชัย เนืองเนตร

แผนก ช่างเชื่อมฯ

นางสาวภัทรวริน บุญทา

    แผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกฤษณะ  เพชรไพร

แผนก  ช่างไฟฟ้ากำลัง

นายพงศ์ดนัย รายน้ำเงิน

      แผนก  ช่างไฟฟ้ากำลัง

นายสมปอง เพิ่มพูล

        แผนก เทคนิคพื้นฐาน

นายพงษ์ธวัช พวงศรี

        แผนก เทคนิคพื้นฐาน

นายพงษ์ธวัช พวงศรี

       แผนก เทคนิคพื้นฐาน

นางกัลยากร อมรคำตัน

แผนก การบัญชี

นายเดชณรงค์ ดอกบัว

                แผนก โยธา

นายกีรติ ธานี

แผนก โยธา

      นายประดิษฐ์ เทศาราช

พนักงานราชการ

นายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา

แผนก ก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม

นายธานินทร์ สันติวงษ์

 แผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวสุธาสินี หาญชนะ

         แผนกสามัญสัมพันธ์

ว่าที่ ร.ต.วิทยา เจริญทัศน์

แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายอิทธิพล นราชัย

แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายสัญชัย  สุขเกษม

   แผนก สามัญสัมพันธ์