บุคลากร

นายยศสรัล แสงสาย

         แผนก ช่างไฟฟ้ากำลัง

หัวหน้างานปกครอง

นายอนุสรณ์ จารุกมูล

แผนก อิเล็กทรอนิกส์

ว่าที่ ร.ต.วิทยา สายลาด

แผนก ช่างอากาศยาน

นายสุรชาติ วิชาชัย

แผนก อิเล็กทรอนิกส์

นายวิสันต์ ขาววงศ์

แผนก ช่างกลโรงงาน

นายธีรภัทร์ มณีวงษ์

       แผนก ช่างกลโรงงาน

นายวีระพล นันตะเสน

แผนก  ช่างยนต์

นายพงษ์ศักดิ์ เนตรสง่า

            แผนก  ช่างยนต์

นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์

แผนก เทคโนโลยีโทรคมนาคม

ว่าที่ ร.ต. ขวัญชัย เนืองเนตร

แผนก ช่างเชื่อมฯ

นางสาวภัทรวริน บุญทา

    แผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณัฐพล สุนทร

แผนก  ช่างไฟฟ้ากำลัง

นายพงศ์ดนัย รายน้ำเงิน

      แผนก  ช่างไฟฟ้ากำลัง

นายสมปอง เพิ่มพูล

        แผนก เทคนิคพื้นฐาน

นายพงษ์ธวัช พวงศรี

        แผนก เทคนิคพื้นฐาน

นายพงษ์ธวัช พวงศรี

       แผนก เทคนิคพื้นฐาน

นายธนาคาร กอมณี

แผนก เทคนิคพื้นฐาน

นางกัลยากร อมรคำตัน

             แผนก การบัญชี

นายประดิษฐ์ เทศาราช

พนักงานราชการครู (อศจ.)

นายเดชณรงค์ ดอกบัว

                แผนก โยธา

นายกีรติ ธานี

แผนก โยธา

นางสาวธิดารัตน์ บุญดล

แผนก ก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม

นายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา

แผนก ก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม

ว่าที่ ร.ต.วิทยา เจริญทัศน์

แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายอิทธิพล นราชัย

แผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายสัญชัย  สุขเกษม

   แผนก สามัญสัมพันธ์

นายธานินทร์ สันตะวงษ์

แผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวสุธาสินี หาญชนะ

         แผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวเสาวรส แซ่แดง

   แผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวธนพร  บรรลือหาญ

                 เจ้าหน้าที่ธุรการ