แบบฟอร์มงานปกครอง

1. แบบฟอร์มบันทึกว่ากล่าวตักเตือนนักเรียน นักศึกษา วท.อบ.>> ดาวน์โหลด <<
2. แบบฟอร์มหนังสือทำทัณฑ์บนนักเรียน นักศึกษา วท.อบ.>> ดาวน์โหลด <<
3. แบบฟอร์มบันทึกการกระทำผิดระเบียบและตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษา วท.อบ.>> ดาวน์โหลด <<

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน-นักศึกษา>> ดาวน์โหลด <<
ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีว่าด้วยการลงโทษนักเรียน-นักศึกษา>> ดาวน์โหลด <<