คัดกรองนักเรียน นักศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2565

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ๔ ฝ่าย และคณะครู ร่วมต้อนรับนักเรียน นักศึกษา เนื่องในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ จุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – 19) โดยใช้ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด ทำความสะอาด และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้าออกวิทยาลัยฯ สำรวจตรวจสอบ กักกันตัวเอง อย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาการอยู่ร่วมกันภายในวิทยาลัยฯ